آئین نامه انجمن های علمی

تعداد بازدید:۱۶۶۸

بسمه تعالی

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاهها

مقدمه :
به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خودجوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه انجمن های علمی دانشجویی رشته های مختلف تحصیلی با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور طبق مفاد این آیین نامه تشکیل می شود.
ماده 1 – اهداف

1-1- ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان.

2-1- نهادمند ساختن فعالیتهای فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان.

3-1- افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان . 

4-1 – شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه.

5-1- بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی.

ماده 2- ارکان

1-1- انجمن علمی دانشجویان.
انجمن علمی دانشجویی مرکب از دانشجویان علاقمند به مشارکت در فعالیت های پژوهشی و فوق برنامه علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است.
تبصره :  در صورتی که دانشکده با نام یک رشته علمی مشخص شده باشد نظیر دانشکده برق، انجمن صرفاً با نام همان دانشکده تشکیل می شود نظیر: انجمن علمی دانشجویی دانشکده برق و در صورتی که دانشکده دارای عنوان کلی نظیر علوم یا فنی و مهندسی یا علوم انسانی باشد انجمن های علمی دانشجویی با نام گروهها و بخش های آموزشی دانشکده نظیر انجمن علمی دانشجویی روانشناسی،‌ یا انجمن علمی دانشجویی شیمی و ..... تشکیل می شود.

2-2- شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی .
اعضای انجمن های علمی از طریق انجام انتخابات از میان اعضای خود 5 تن را با کسب اکثریت نسبی بعنوان شورای مدیریت و 2  تن را بعنوان عضو علی البدل برای مدت یکسال انتخاب می نمایند.

تبصره 1 : شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی از میان اعضای خود یک تن را بعنوان دبیر شورا انتخاب می نمایند که براساس شرح وظایف مندرج در آیین نامه های داخلی انجمن های علمی دانشجویی فعالیت خواهد کرد.

تبصره 2 : فراخوان تشکیل انجمن های علمی، عضویت و انتخاب اعضای شورای مدیریت در اولین دوره توسط معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و با همکاری دانشکده ها صورت می پذیرد. 

3-2- شورای دبیران
به منظور نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی، شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه با حضور دبیران کلیه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تشکیل می شود.
تبصره 1: شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویان از بین خود یک تن را بعنوان دبیر جلسات انتخاب می نمایند که براساس آیین نامه های داخلی انجمن های علمی دانشجویی فعالیت خواهد نمود.
تبصره 2 : به منظور پرهیز از تراکم اعضا و بهره گیری هرچه مناسب تر از جلسات شورای دبیران در دانشگاههای جامع و بزرگ نظیر دانشگاه تهران، در هر دانشکده شورایی برای هماهنگی فعالیت های انجمنهای علمی دانشجویی متشکل از نمایندگان انجمن های گروهها یا بخش های مختلف دانشکده تشکیل می شود و نماینده این شورا جهت شرکت در جلسات شورای دبیران معرفی خواهد شد. بدیهی است در برخی از دانشکده های این دانشگاهها که تنها یک گروه وجود دارد، نماینده همان گروه به شورای دبیران معرفی می شود.

ماده 3 – شرایط عضویت در انجمن علمی دانشجویی

1-3 – معدل کل دانشجویان علاقمند به عضویت در انجمن علمی باید معادل یا بالاتر از میانگین معدل آن گروه یا دانشکده ( یا استعلام از گروه آموزشی ) باشد.

2-3- دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول می توانند به عضویت انجمن های علمی درآیند و ادامه عضویت این افراد در نیمسال های بعد منوط به کسب حد نصاب معدل مربوط خواهد بود.
تبصره : دانشجویان سایر رشته ها با موافقت شورای مدیریت می توانند با احراز شرط بند 1-3 در انحمن علمی عضو شوند.

3-3- دبیران انجمن های علمی و شورای دبیران می توانند در جلسات خود از اعضای هیأت علمی مجرب که علاقمند به همکاری با انجمن های علمی هستند دعوت بعمل آورند.

4-3- دانش آموختگان ممتاز و یا دانش آموختگانی که قبلاً عضو انجمن  بوده اند با پیشنهاد شورای مدیریت و با موافقت شورای دبیران می توانند در جلسات انجمنهای علمی ( بدون حق رأی ) حضور یابند.

ماده 4 – شرح وظایف

1-1- وظایف انجمن علمی دانشجویی:

اعضای انجمن علمی دانشجویی براساس آیین نامه داخلی انجمن که توسط شورای مدیریت تدوین می شود در کمیته هایی که به منظور سامان دادن به فعالیت اعضاء تشکیل می شود مشارکت و فعالیت خواهند داشت.

2-4 – وظایف شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی

- جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به   فعالیت های علمی – پژوهشی در میان کلیه دانشجویان.

- برنامه ریزی برای فعالیت های ادواری و سالانه انجمن.

- برقرار ارتباط مستمر با انجمنهای علمی مشابه در سایر دانشگاهها.

- برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای پژوهشی  و پیشنهاد همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده.

- پیشنهاد آیین نامه داخلی انجمنهای علمی دانشجویی جهت تصویب به شورای دبیران.

- همکاری با معاون آموزشی دانشکده در ارتقای علمی دانشجویان.

- تشکیل کمیته های مختلف نظیر: آموزش و پژوهش ، روابط عمومی .... و نظارت بر عملکرد کمیته ها.

- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد.

- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها و کنفرانس ها و مسابقات علمی و آزمونهای آمادگی برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی.

- همکاری با مسئولان دانشگاه در برنامه ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور.

- تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های علمی- آموزشی و تشکیل کارگاههای تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته ها و دانشگاهها.

- حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارایه گزارش عملکرد کاری انجمن هر 6 ماه یکبار به شورای دبیران.

3-4 – وظایف شورای دبیران

- نظارت بر انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی.

- تصویب طرحها و هماهنگی در اجرای برنامه ها و تلاش برای تأمین تسهیلات مورد درخواست انجمن ها.

- تصویب آئین نامه های داخلی انجمنهای علمی دانشجویی و شورای دبیران.

- بررسی پیشنهادهای انجمنها در خصوص برگزاری جشنواره ها و همایشهای علمی در سطح دانشگاه و ارائه آن برای تصویب به کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی ( موضوع ماده 5  آئین نامه ).

- رسیدگی و رفع اختلافات میان انجمن ها.

- انتخاب نمایندگان شورای دبیران جهت شرکت در کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه ( موضوع ماده 5 آئین نامه‌).

- نظارت بر عملکرد انجمنها براساس گزارشهای دریافتی از سوی آنها.

- نظارت بر عملکرد مالی و همچنین اموالی که در اختیار انجمنها قرار گرفته است براساس گزارشهای واصله از انجمن ها.

- ارائه گزارش عملکرد شورای دبیران ( هر یکسال یکبار) به کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی. 

ماده 5- حمایت و تشویق فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی و نظارت بر آنها

1-5 – ضروری است دانشگاهها در جهت حمایت علمی و کمک به رشد و توسعه انجمنهای علمی دانشجویی کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی متشکل از معاون دانشجویی و فرهنگی، مدیر کل امور فرهنگی و یا دانشجویی، یکی از مدیران کل حوزه معاونت پژوهشی و دو نماینده از شورای دبیران  انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه را تشکیل دهد و نظارت بر عملکرد انجمنها و رسیدگی به درخواست های آنها را براساس آئین نامه داخلی که تنظیم خواهند نمود در دستور کار خود قرار دهند.

2-5- مصوبات شورای دبیران که برای دانشگاه ایجاد تعهدات مالی می نمایند با تأئید کمیته نظارت و حمایت  از انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه قابل اجرا می باشد.

ماده 6 – این آئین نامه د ر6 ماده و 17 بند و 5 تبصره در تاریخ 30/7/1378 به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسید و از تاریخ ابلاغ به دانشگاهها قابل اجرا است.


آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۳