گروه های دانشکده

تعداد بازدید:۳۳۰۴

گروه های دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی شامل شش گروه مستقل به شرح زیر است:

- گروه آموزشی سنجش از دور و GIS
- گروه آموزشی ژئومورفولوژی
- گروه  آموزشی آب و هواشناسی
- گروه  آموزشی جغرافیا و برنامه ریز شهری
- گروه آموزشی  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
- گروه  پژوهش های جغرافیایی 

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۳