اعضای هیات علمی گروه آموزشی ژئومورفولوژی

تعداد بازدید:۱۲۱۳۱
گروه ژئومورفولوژی در حال حاضر دارای شش نفر عضو هیات علمی می باشد.


مدیریت گروه 
پروفسور شهرام روستایی


 لینک به وبگاهپروفسور محمد حسین رضایی مقدم


لینک به وبگاه
 

دکتر داوود مختاری

لینک به وبگاه
CV

دکتر میر اسدالله حجازیلینک به وبگاه

 

 

دکتر معصومه رجبی

 

لینک به وبگاه

 

دکتر فریبا کرمی


لینک به وبگاه

 

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۹