شماره های تماس آموزش دانشکده جهت تماس در مائقع ضروری برای امور اموزشی دانشجویان

دکتر صمد مددای رئیس آموزش و مسئول دانشجویان دکتری:   33392321 -041   

خانم حیدری مسئول آمور آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد:   33392288 -041 

خانم  اولیایی: مسئول امور اموزشی دانشجویان کارشناسی:     33392311 -041 

رئیس دانشکده :دکتر بهروز ساری صراف 

ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده:  Saraf.geography@gmail.com 
معاون  آموزشی دانشکده :دکتر محمد ظاهری
مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری : دکتر شهریور روستایی
مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی: دکتر محسن آقایاری
مدیر گروه آب و هواشناسی : دکتر سعید جهانبخش
مدیر گروه ژئومورفولوژی : دکتر شهرام روستایی
مدیر گروه سنجش از دور و GIS : دکتر خلیل ولیزاده کامران

مدیر گروه رشته کارشناسی جغرافیا: دکتر حسن محمودزاده 

رئیس کتابخانه دانشکده : خانم وحیده کیهان
مسئول دانشجویان شاهد و ایثار گر: دکتر محسن آقایاری
مسئول فرهنگی و سایت کامپیوتر دانشکده: دکتر حسین کریم زاده
مسئول وب سایت دانشکده و استعداد های درخشان: دکتر بختیار فیضی زاده
مسئول امور ورزشی دانشکده: دکتر خلیل ولیزاده کامران

مسئول سایت GIS/RS: دکتر صدرا کریم زاده
مسئول سایت هواشناسی و تحقیقات آب و هواشناسی: دکتر هاشم رستم زاده
مسئول امور اداری و مالی دانشکده : خانم مهندس فروزان پرچمی
مسئول امور آموزشی و دانشجویی دانشکده: دکتر صمد مدادی

اطلاعیه ها