قابل توجه داوطلبین دکتری: با توجه به قطع و وصلی های مکرر اینترنت، در صورت قطع شدن اینترنت در طی مصاحبه، زمان مصاحبه آن داوطلب به آخر تایم مصاحبه در همان روز منتقل خواهد شد.  بنابراین لطفا با حفظ آرامش در آخرین تایم اعلام شده در سیستم حضور داشته باشید.  

 

برنامه زمان بندی مصاحبه های داوطلبان مقطع دکتری

دانلود فایل Pdf

لینک توضیحات کامل نحوه برگزاری مصاحبه داوطلبان دکتری 

رئیس دانشکده :دکتر بهروز ساری صراف 

ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده:  Saraf.geography@gmail.com 
معاون  آموزشی دانشکده :دکتر محمد ظاهری

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری : دکتر شهریور روستایی
مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی: دکتر محسن آقایاری
مدیر گروه آب و هواشناسی : دکتر سعید جهانبخش
مدیر گروه ژئومورفولوژی : دکتر شهرام روستایی
مدیر گروه سنجش از دور و GIS : دکتر خلیل ولیزاده کامران

مدیر گروه رشته کارشناسی جغرافیا: دکتر حسن محمودزاده 

رئیس کتابخانه دانشکده : خانم وحیده کیهان
مسئول دانشجویان شاهد و ایثار گر: دکتر محسن آقایاری
مسئول فرهنگی و سایت کامپیوتر دانشکده: دکتر حسین کریم زاده
مسئول وب سایت دانشکده و استعداد های درخشان: دکتر بختیار فیضی زاده
مسئول امور ورزشی دانشکده: دکتر خلیل ولیزاده کامران

مسئول سایت GIS/RS: دکتر صدرا کریم زاده
مسئول سایت هواشناسی و تحقیقات آب و هواشناسی: دکتر هاشم رستم زاده
مسئول امور اداری و مالی دانشکده : خانم مهندس فروزان پرچمی
مسئول امور آموزشی و دانشجویی دانشکده: دکتر صمد مدادی