زبان ها

 

آشنایی با دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

 

رشته  جغرافیا از رشته های بسیار قدیمی دانشگاه تبریز می باشد و دارای قدمتی همزمان با تاسیس این دانشگاه می باشد. در قبل از انقلاب اسلامی ایران این رشته از دو گرایش جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی  تشکیل می شد. پس از انقلاب رشته جغرافیای انسانی به جغرافیا و برنامه ریزی شهری تغییر نام داد.

تا سال ۱۳۶۷ رشته های جغرافیا در زیر مجموعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی بودند. با افزایش رشته ها این دانشکده به دو دانشکده ادبیات و زبان های خارجی و علوم انسانی و اجتماعی تقسیم شد و رشته های جغرافیا در زیر مجموعه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفتند.

در تابستان ۱۳۹۱ با نظر دانشگاه رشته های جغرافیایی همراه با رشته های معماری و تاریخ دانشکده علوم محیطی و معماری  و رشته های حقوق و علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی را تاسیس نمودند. لیکن با توجه به الحاق رشته معماری به دانشکده عمران و رشته تاریخ به دانشکده حقوق و علوم اجتماعی در آذر ماه ۱۳۹۱ دانشکده جغرافیا با سه گروه آموزشی ژئومورفولوژی ، آب و هواشناسی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری تاسیس گردید.

با عنایت به اینکه نام جغرافیا به تنهایی رسالت این رشته را نشان نمی داد در بهمن ماه ۱۳۹۲ هیئت رئیسه دانشگاه با تغییر نام دانشکده به جغرافیا و برنامه ریزی موافقت نمود. در شهریور ۱۳۹۶ نیز نام دانشکده به برنامه ریزی و علوم محیطی تغییر پیدا کرد.

افتخارات