رئیس دانشکده :دکتر بهروز ساری صراف 

ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده: Sarisarraft@tabrizu.ac.ir

 

معاون  آموزشی دانشکده :دکتر ایرج تیموری

معاون پژوهش و فناوری: دکتر حسین کریم زاده


مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری : دکتر شهریور روستایی
مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی: دکتر محسن آقایاری
مدیر گروه آب و هواشناسی : دکتر سعید جهانبخش
مدیر گروه ژئومورفولوژی : دکتر شهرام روستایی
مدیر گروه سنجش از دور و GIS : دکتر خلیل ولیزاده کامران

مدیر گروه رشته کارشناسی جغرافیا: دکتر حسن محمودزاده 

شماره های تماس آموزش دانشکده جهت تماس در مائقع ضروری برای امور اموزشی دانشجویان

دکتر صمد مددای رئیس آموزش و مسئول دانشجویان دکتری:   33392321 -041   

خانم حیدری مسئول آمور آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد:   33392288 -041 

خانم  اولیایی: مسئول امور اموزشی دانشجویان کارشناسی:     33392311 -041 

 

اخبار جدید برای دانشجویان 

 اطلاعیه برگزاری آزمون UTET