دکتر محمدحسین رضائی مقدم

تعداد بازدید:۵۱۳۱

دکتر محمد حسین رضایی مقدم(مرتبه علمی :استاد)

رئیس دانشکده از 1391 تا 1393
 

آقای دکتر محمدحسین رضائی مقدم متولد سال 1345، مدرک کارشناسی جغرافیایی طبیعی را در سال 1367 از  دانشگاه تبریز اخذ نمودند. ایشان همچنین مدرک کارشناسی ارشد ژئوموفولوژی خود را در سال 1370 و مدرک دکتری ژئوموفولوژی را نیز در سال 1374 از همین دانشگاه دریافت نمودند. وی از سال 1375 به عنوان عضو هیئت  علمی درگروه جغرافیای دانشگاه تبریز شروع به فعالیت نموده است. ایشان اولین رئیس دانشکده جغرافیا و برنامه  ریزی و بنیان گذار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی و گروه های آموزشی ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی در  داشگاه  تبریز بودند:
 
عنوان پایان نامه ها:
پایان نامه کارشناسی ارشد : تحقیق در تحول ژئومورفولوژی دامنه شمالی توده آتشفشانی سهند (دره سعید آباد چای)
پایان نامه دکتریPhD : پژوهشی در تشکیل کوهپایه ها و دشت های انباشتی دامنه جنوبی میشوداغ با تاکید بر مورفوکلیما و مورفوتکتونیک
فعالیت های آموزشی:
دوره کارشناسی : زمین شناسی برای جغرافیا ، نقشه های توپوگرافی، نقشه خوانی، آزمایشگاه ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی دینامیک
تحصیلات تکمیلی: اصول فیزیک نظری سنجش از دور، زبان تحصصی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی رودخانه ای و دشت های سیلابی، آمار و مدل سازی در ژئومورفولوژی ، تحلیل های کمی و تصویری در ژئومورفولوژی، سیستم های مورفوژنز، عملیات صحرائی ژئومورفولوژی،

فعا‌لیت های پژوهشی :
تعداد مقاله های منتشرشده نشریات علمی و پژوهشی به تعداد : 42
تعداد مقاله های منتشرشده نشریات ISI به تعداد : 6
تعداد مقالات چاپ شده و ارائه شده در همایشهای ملی به تعداد:4
تعداد مقالات چاپ شده و ارائه شده در همایشهای بین المللی به تعداد : 5
تعداد کتابهای تالیف شده : 1
تعداد کتابهای ترجمه شده : 1
تعداد پایاننامه های راهنمایی شده کارشناسی ارشد : 30
تعداد پایاننامه های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد : 7
تعداد پایاننامه های
راهنمایی شده دکتری :7
تعداد پایاننامه های
در دست راهنمایی دکتری : 5

سمتهای اجرایی سابق:
مدیر امور آموزشی دانشگاه تبریز، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز، ، رئیس دانشکده علوم محیطی و معماری ، رئیس دانشکده جغرافیا
- رئیس دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۴۰۲