معاونین دانشکده

تعداد بازدید:۳۶۰۱

معاون  آموزشی: دکتر ایرج تمیوری

                                            لینک به وبگاه دکتر تیموری 

معاون پژوهش و فناوری:  دکتر حسین کریم زاده 

                          


 

 

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۳۹۹