اخبار تصویری

حضور اعضای هیئت علمی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی در بیست و هفتمین همایش بین المللی GI-Fourm در کشور اتریش

آقای دکتر بختیار فیضی زاده، آقای دکتر خلیل ولیزاده کامران و آقای دکتر فریدون بابایی اقدم اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز در بیست و هفتمین همایش بین المللی GI-Fourm که در دانشگاه سالزبورگ کشور اتریش برگزار شد شرکت نموده و به ارائه مقالات خود اقدام نمودند.

ادامه مطلب