کارهای صحرائی دانشجویان ژئومورفولوژی در شمال دریاچه ارومیه

۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۵
عملیات صحرایی ژئومورفولوژی 5
عملیات صحرایی ژئومورفولوژی 4
عملیات صحرایی ژئومورفولوژی3
عملیات صحرایی ژئومورفولوژی 2
عملیات صحرایی ژئومورفولوژی 1