بازدید دانشجویان از روستای توریستی شانجان

۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۹
روستای توریستی شانجان 9
روستای توریستی شانجان 7
روستای توریستی شانجان 8
روستای توریستی شانجان 6
روستای توریستی شانجان 5
روستای توریستی شانجان 4
روستای توریستی شانجان 3
روستای توریستی شانجان 2
روستای توریستی شانجان 1