پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام مهر ۹۱ مجموعه ۲

۱۰ فروردین ۱۳۹۳ ۱۹
کنگره  ۲۰۲
کنگره ۱۰۵
کنگره ۲۴۴
کنگره ۷۰
کنگره ۲۵۷
کنگره ۲۸۱
کنگره ۱۸۱
کنگره ۱۴۴
کنگره ۱۳۱
سردار دکتر صفوی
کنگره ۸۳
کنگره
دکتر پورمحمدی
دکتر رضائى
کنگره ۳۴
کنگره  ۳۲
کنگره ۱۵
کنگره ۱۷
کنگره ۸