پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام مهر ۹۱

۱۰ فروردین ۱۳۹۳ ۶
پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام مهر ۹۱
پنجمین کنگره بین المللی  ۲
کارگاه آموزشی کنگره بین المللی ۳
کنگره بین المللی چغرافیدانان جهان اسلام ۴
کنگره بین المللی چغرافیدانان جهان اسلام ۵
کنگره