پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام مهر ۹۱

۱۰ فروردین ۱۳۹۳ ۶
کنگره
کنگره بین المللی چغرافیدانان جهان اسلام ۵
کنگره بین المللی چغرافیدانان جهان اسلام ۴
کارگاه آموزشی کنگره بین المللی ۳
پنجمین کنگره بین المللی  ۲
پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام مهر ۹۱