آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کارشناسی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
درخواست انتقال بصورت مهمانکارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان دانشکدهکارشناسی
درخواست تأییدیه تحصیلی و ریزنمراتکارشناسی
فرم درخواسـت مرخصی تحصیلی دانشجویانکارشناسی
فرم درخواسـت تغییر رشــته ( داخل دانشـگاه)کارشناسی
درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول دانشگاه تبریزکارشناسی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی(پژوه) مربوط به پایاننامه کارشناسی ارشدکارشناسی
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه ( پروژه ) تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشدکارشناسی
فرم دریافت حق‌الزحمه های پرسنلی پایان نامه (پروژه ) تحصیلی کارشناسی ارشدکارشناسی
فرم ویژه سهم 24% و 40 % مربوط به پایان نامه ( پروژه‌ ) تحصیلی کارشناسی ارشدکارشناسی
فرم دریافت حق‌الزحمه های پرسنلی پایان نامه (پروژه ) تحصیلی کارشناسی ارشدکارشناسی
فرم پیشنهاد و ابلاغ موضوع پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشدکارشناسی
فرم ویژه سهم 24% و 40 % مربوط به پایان نامه ( پروژه‌ ) تحصیلی کارشناسی ارشدکارشناسی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی(پژوه) مربوط به پایاننامه کارشناسی ارشدکارشناسی
فرم پیشنهاد عنوان رساله دکتریکارشناسی
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتریکارشناسی
فرم مجوز دفاع برای کارشناسی ارشدکارشناسی
فرم درخواست انجام آزمون جامع برای دانشجویان دکتریکارشناسی
فرم درخواست مجوز تدریسکارشناسی
فرم شماره 2 دفاع ازرساله دکتریکارشناسی