دکتر بختیار فیضی زاده

تعداد بازدید:۵۷۹۱

 دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS دانشگاه تبریز

تحصیلات

۱۳۸۴-۱۳۸۰: کارشناسی جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران

۱۳۸۶-۱۳۸۴: کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ، دانشگاه تبریز، ایران

۱۳۹۳-۱۳۸۹: دکتری سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ، دانشگاه سالزبورگ، اتریش

۱۳۹۲-۱۳۹۱: پژوهشگر و مدرس در دانشگاه سان دیاگو، ایالت کالیفرنیای آمریکا

جوایز و افتخارات

- رتبه اول ورودی ۱۳۸۰ دوره کارشناسی جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

- استعداد درخشان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

- عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

- کسب جایزه مقاله برتر تخصصی ترین کنفرانس بین المللی GIS با عنوان ( GI Science 2012)در دانشگاه کولومبوس آمریکا در سال 2012

- کسب جایزه برتر (گرانت پژوهشی) از کمپانی ESRI (طراح نرم افزارهای Arc GIS ) برای ایجاد و توسعه مدلهای آنالیز حساسیت پذیری و عدم قطعیت سنجی برای توابع تصمیم گیری GIS

- پژوهشگر برتر حوزه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۴

- پژوهشگر برگزیده دانشگاه سالزبورگ در سال ۲۰۱۳

- مسلط به زبانهای انگلیسی و آلمانی

-راهنمایی و مشاوره ۳۵ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۳ دانشجو در مقطع دکتری و یک محقق پست دکتری

فهرست مقالات و کتابهای چاپ شده

مقالات (به زبان انگلیسی) پذیرفته شده و ارسال شده برای نشریات ISI بین المللی

Feizizadeh, B, Kienberger,S, 2015, Spatial Explicit Sensitivity and Uncertainty Analysis for Multicriteria based vulnerability assessment, International Journal of Digital Earth (Under Review)

Feizziadeh, B., Blaschke, T., Tiede, D., Rezaei Moghaddam, H.M., 2015, Evaluation of fuzzy operators within an Object-Based Image Analysis Approach for Landslide change diction analysis, Interntional Journal of Remote Sensing (Under review)

Shadman Roodposhti, M., Feizizadeh, B ., Blaschke,T., 2014, Comparing support vector machine kernel functions for GIS-based landslide susceptibility mapping, International Journal of Environmental Science and Technology (under review)

Akbari, E., Feizizadeh, B. , 2012, Comparison the accuracy of maximum likelihood and support vector machines classifiers for land use/cover change detection, Case Study: Taleghan Basin. Journal of Physical Geography Research (Accepted)

Feizizadeh, B., 2014, Evaluation the spatial correlation of the green space areas and population growth in Tabriz city, Journal of Geography and planning (Under review )

Feizizadeh, B., 2014, Evaluation Land use/cover change trends in the upper area of Allavian dam using multi- temporal remote sensing data , Journal of land use planning (In press)

مقالات ISI
Sahrifi, L, Kamel, S, Feizizadeh, B, 2015, Monitoring Bioenvironmental Impacts of Dam Construction on Land Use/Cover Changes in Sattarkhan Basin Using Multi-temporal Satellite Imagery, Iranica Journal of Energy and Environment 6(1), 39-46.

  Feizizadeh, B., Shadman Roodposhti, M., Jankowski, P., Blaschke, T., 2014, GIS-Based Extend Fuzzy Multi-Criteria Evaluation for Landslide Susceptibility Mapping, Computers and Geosciences , ۷۳, ۲۰۸-۲۲۱

Blaschke, T., Feizizadeh, B ., Hölbling, D., 2014, Object-based image analysis and digital terrain analysis for locating landslides in the Urmia lake basin, Iran, IEEE Journal of ed Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 3 (6),1749-1756

Feizizadeh, B., Blaschke, T., 2014, Uncertainty analysis of GIS-Multicriteria based landslide susceptibility mapping. International Journal of Geographic Information Science , DOI:10.1080/13658816.2013.869821.

Feizizadeh, B., Jankowski, P., Blaschke, T., 2014, A GIS based Spatially-explicit Sensitivity and Uncertainty Analysis Approach for Multi-Criteria Decision Analysis, Computers and Geosciences, 84, 81-95.

Feizizadeh, B., Tiede, D., Rezaei Moghaddam, M.H., Blaschke, T., 2014, Systematic Evaluation of Fuzzy Operators for Object-Based Landslide Mapping. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics 3(2s), 219-222.

Feizizadeh, B., Blaschke, T., 2013, Examining Urban Heat Island Relations to Land Use and Air Pollution: Multiple Endmember Spectral Mixture Analysis for Thermal Remote Sensing, Journal of ed Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 6 (3), 1-8. DOI. 10.1109/JSTARS.2013.2263425.

Feizizadeh, B., Blaschke,T., Shadman Roodposhti,M, 2013, Integration of GIS based Fuzzy set theory and Multicriteria Evaluation methods for Landslide Susceptibility Mapping, International Journal of Geoinformatic, 9(3),49-57.

Feizizadeh, B., Blaschke, T., 2013, GIS-multicriteria decision analysis for landslide susceptibility mapping: comparing three methods for the Urmia lake basin, Iran. Natural Hazards , ۶۵:۲۱۰۵–۲۱۲۸

Feizizadeh, B., Blaschke, T., 2013, Land suitability analysis for Tabriz County, Iran: a multi-criteria evaluation approach using GIS, Journal of Environmental Planning and Management , ۵۶: ۱-۲۳.

Feizizadeh, B., Blaschke, T., Nazmafar, Hossin., Rezaei Mogadam, M.,2013, Landslide susceptibility mapping using GIS-based Analytical Hierarchical Process for the Urmia Lake basin, Iran, International Journal of Environmental Research, 7 (2): 319-3336.

Feizizadeh, B., Blaschke, T., Nazmfar, H.,2012, GIS-based ordered weighted averaging and dempster shafer methods for landslide susceptibility mapping in Urmia lake basin, Iran, International Journal of Digital Earth , DOI:10.1080/17538947.2012.749950.

Feizizadeh, B., Blaschke, T., Nazmfar, H., Akbari, A., Kohbanani, H.K., 2012, Monitoring land surface temperature relationship to land use/land cover satellite imagery in Maraqeh County, Iran. Journal of Environmental Planning and Management t , ۵۶ (۹), ۱۲۹۰-۱۳۱۵.

Feizizadeh, B., Rezaei Banfshe, M., Hejazeim M,A., 2013, Classification of Socio-economic Development Levels in Counties of West Azerbaijan Province, Iran by GIS and Multi-Criteria Decision Making , Journal of Geographic Space, 12 (4), 1-24. http://www.geographic-space.ir/browse.php?a_id=63&sid=1&slc_lang=en.

Feizizadeh, B., Blaschke, T., 2011, Landslide risk assessment based on GIS Multi-Criteria Evaluation: A case study Bostan Abad County, Iran, Journal of Earth Science and Engineering 1: 66-71.

Feizizadeh, B., Abdali, H., Rezaei banfshe., 2013, M., Mohamadei, G.M, GIS based land suitability assessment for dry-farming wheat in the Eastern Azerbaijan province. Journal of Watershed Management Researches Journal (Pajouhesh & Sazandegi) Vol 92, Spring 2013.

Sour,A., Arzani, H., Feizizadeh , B ., Tavili,A., Alizadeh, E., 2013, GIS Multi-Criteria Evolution for Determination of Rangelands Suitability for Goat Grazing in the Middle Taleghan Rangelands, International journal of Agronomy and Plant Production, Vol., 4 (7), 1499-1510.

Rezaei Mogdam, M.H., Rezaei Banfsheh, M., Feizizadeh, B ., Nazmfar, H., 2011, Land use /land cover classification based on Object-oriented technique and satellite image: Case study West Azerbaijan Provinces, Journal of Watershed Management Researches (Pajouhesh & Sazandegi) No 87, 19-32.

Feizizadeh, B, Helali, H., 2010, Comparison pixel-based, object-oriented methods and effective parameters in Classification Land cover/ land use of west province Azerbaijan, Journal of Physical Geography Research , Vo 42 (71).

Feizizadeh, B, Rezaei banfshe. M, 2010, land use, land cover monitoring of Bonab County using SPOT satellite image, Journal of Soil and water resource conservation , Tehran, Iran.

Feizizadeh, B., Valizadh, K ., Heidarei, H., 2009, Estimating of agricultural crop area using SPOT satellite images, Case study, vineyard of Malekan County, Journal of Geography and planning , published by University of Tabriz Vol.14,No.27.

Feizizadeh, B., Jafari, F., Nazmfar, H, 2008, Application of remote sensing satellite images in changing detection of urban land uses, An Object based image analysis approach for green space area of Tabriz city, Journal of Fine arts , published by University of Tehran, No 34 summer 2008, 17-24.

Rezaei Banafsheh, M., Rostamzadeh, H., Feizizadeh, B , 2008, Change detection and trend evaluation of Arasbaran forests using remote sensing and GIS techniques, Journal of Geographic research quarterly , published by University of Tehran, No 62 winter 2008.

Feizizadeh, B., Azizi, H., Valizadh, K, 2007, Agricultural land use/cover classification using Landsat satellite images: Case study Malkan County. Journal of land use planning (Amayesh) , University of Malayer, Iran.

Feizizadeh, B., 2007, Accuracy assessment of ortho-rectification techniques for geometric correction of SPOT satellite images, Journal of Sepehr , Tehran, Iran

مقالات چاپ شده در نشریات علمی - پژوهشی

- ارزیابی دقت الگوریتم های فازی در افزایش دقت نقشه های کاربری اراضی استخراج شده با روشهای شیءگرا، نشریه سپهر، تابستان ۱۳۹۴

- سطح بندی توسعه اجتماعی اقتصادی شهرستان های استان آذربایجان غربی با استفاده از قواعد تصمیم گیری GIS ، نشریه فضای جغرافیایی، زمستان ۱۳۹۱

- پهنه بندی کشت گندم دیم در سطح استان آذربایجان شرقی با استفاده از تحلیل های مکانی GIS ، نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی)، پائیز ۱۳۹۱

- طبقه بندی پوشش اراضی / کاربری اراضی بر اساس تکنیک شیءگرا و تصاویر ماهواره ای، مطالعه موردی استان آذربایجان غربی، نشریه پژوهش و سازندگی، تابستان ۱۳۸۹

- مقایسه روشهای پیکسل پایه و شیءگرا و پارامترهای تاثیرگذار در طبقه بندی پوشش / کاربری اراضی استان آذربایجان غربی، نشریه پژوهشهای جغرافیایی، بهار ۱۳۸۸

- استخراج کاربری های اراضی شهرستان ملکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM لندست ۷، مجله آمایش شماره دوم، بهار ۱۳۸۶

- لزوم اعمال تصحیحات ارتفاعی بر روی تصاویر سنجش از دور، مجله سپهر، خرداد ۱۳۸۶

- برآورد سطح زیر کشت تاکستانهای شهرستان ملکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای SPOT5، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، اسفند ۱۳۸۶،( مقاله علمی پژوهشی دانشگاه تبریز)

- ارزیابی و برآورد تغییرات سطوح جنگل با استفاده از سنجش ازدور و GIS (مطالعه موردی جنگلهای ارسباران)، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره شصت و دوم زمستان ۱۳۸۶( مقاله علمی پژوهشی دانشگاه تهران)

- استخراج کاربری های اراضی شهرستان بناب با استفاده از تصاویر ماهواره ای SPOT 5،مجله حفاظت خاک و آبخیزداری،(مقاله علمی ترویجی)

- کاربرد داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات کاربری های اراضی شهری، دانشگاه تهران، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۳۴، تابستان ۱۳۸۷،( مقاله علمی پژوهشی دانشگاه تهران)

- آشکارسازی تغییرات کاربری های اراضی بالادست سد علویان بااستفاده از داده های چند زمانه سنجش از دور، نشریه چشم انداز زاگرس

فهرست کتابهای چاپ شده (به زبان انگلیسی)

Feizizadeh, B., Blaschke, T., 2012, Thermal remote sensing for examining the relationship between urban lands surface temperature and land use/cover in Tabriz city, IEEE IGARSS 2012, ۹۷۸-۱-۴۶۷۳-۱۱۵۹-۵/۱۲/$۳۱.۰۰ ©2012 IEEE, 2229-2232.

Feizizadeh, B., Blaschke, T., 2012, Thermal remote sensing for land surface temperature monitoring: Maraqeh county, Iran, IEEE IGARSS 2012, ۹۷۸-۱-۴۶۷۳-۱۱۵۹-۵/۱۲/$۳۱.۰۰ ©2012 IEEE, 2217-2220.

Feizizadeh, B, Blaschke, T., 2012, comparing GIS-multicriteria decision analysis for landslide susceptibility mapping for the Urmia lake basin, IEEE IGARSS 2012, ۹۷۸-۱-۴۶۷۳-۱۱۵۹-۵/۱۲/$۳۱.۰۰ ©2012 IEEE, 5390-5`393.

مقالات ارائه شده در همایشهای بین المللی ( به زبان انگلیسی)

Feizizadeh, B., Omrani, Kh, Babaei Aghdam, F., 2015, Fuzzy Analytical Hierarchical Process and Spatially Explicit Uncertainty Analysis Approach for Multiple Forest Fire Risk Mapping, GI_Forum 2015, Salzburg, Asutria, July 3-6, 2015

Feizizadeh, B, Kienberger, S., Valizadeh Kamran, Kh, 2015, Sensitivity and Uncertainty Analysis Approach for GIS-MCDA Based Economic Vulnerability Assessment, GI_Forum 2015, Salzburg, Asutria, July 3-6, 2015

Feizizadeh,B, Pourmoradian, S, 2015, Food Security Assessment Based on GIS Spatial Analysis in the Rural Area of East Azerbaijan Province, Iran, GI_Forum 2015, Salzburg, Asutria, July 3-6, 2015

Feizizadeh, B,2015, Geomatics 94,, 2015, A Novel Approach for Modelling Uncertainty and Sensitivity in GIS Environment,Tehran, Iran

Feizizadeh, B,2015, Geomatics 94, An Integrated Approach of Fuzzy Rule Based Classification and Object based Image Analysis for Landslide Delineation, Tehran, Iran

Feizizadeh , B., Tiede, D., Rezaei Moghaddam, M.H., Blaschke, T., 2014, Fuzzy Synthetic Evaluation of Object Based Image Analysis Landslide Mapping, 5th GEOBIA, 21-24 May 2014 / Thessaloniki /Greece.

Feizizadeh, B., Jankowski, P., Blaschke, T., 2013, Spatiality explicitly approach for sensitivity and uncertainty analysis of GIS-Multicriteria landslide susceptibility mapping , GI_Forum 2013, Salzburg, July 2013.

Feizizadeh, B., Jankowski, P., Blaschke, T., 2013, Integration of Spatially-Explicit and Dempster-Shafer Theory methods for Spatial Uncertainty and Sensitivity Analysis of GIS-Multicriteria based Landslide Susceptibility mapping, AAG 2013, April 2013, Los Angeles, Claifornia, USA

Feizizadeh, B., Blaschke, T., 2013, A Semi Automated object based image analysis approach for landslide delineation, ESA Living Planet Symposium 2013, September 2013, Edinburgh, UK

Feizizadeh,B., Blaschke, T, Khamphilung, S., Xiao, C ., Merschdorf, H., 2012, GIScience Trends Related to Globalization, GeoWorld, published online.

Feizizadeh. B., Blaschke, T., 2012, Uncertainty and Decision Strategy Analysis of GIS-based Ordered Weighted Averaging Method for Landslide susceptibility mapping in Urmia lake basin, Iran International conference of GIScience 2012, Columbus, Ohio, USA, September, 18-21, 2012 ( This paper received an award ESRI during the GIScience conference )

Feizizadeh, B., 2012, IPCC Climate Change Scenarios Based Landslide Risk Modelling: A Geospatial Approach, Young Researchers’ Forum GIScience 2012 02/03 July 2012, Salzburg, Austria – GI-Forum 2012

Feizizadeh. B., Haslauer, 2012, GIS-based procedures of hydropower potential for Tabriz basin, Iran, GI_Forum 2012, Salzburg, Asutria, July 3-6, 2012

Feizizadeh. B., Blaschke, T., 2012, Comparing GIS-Multicriteria decision analysis for landslide susceptibility mapping for the Urmia lake basin, Iran, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium ( IGARSS 2012), Munich Germany, July 22-27, 2012

Feizizadeh. B., Blaschke, T., 2012, Thermal remote sensing for land surface temperature monitoring: Maraqeh county, Iran, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium ( IGARSS 2012), Munich Germany, July 22-27, 2012

Feizizadeh. B., Blaschke, T., 2012, Thermal remote sensing for examination the relationship between urban land surface temperature and land use/cover in Tabriz city, Iran, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium ( IGARSS 2012), Munich Germany, July 22-27, 2012

Feizizadeh, B., Blaschke ,T., Rafiq, L., 2011, GIS based landslide susceptibility mapping: a case study Bostan abad County, Iran, International conference of Geoinformatics for disaster management, Antalya, Turkey, May 3-8, 2011

Lubna R., Blaschke, T., Zeil , P., Feizizadeh, B ., 2011, Hazard scopes: ranking disaster risk in Pakistan at district level, International conference of Geoinformatics for disaster management , Antalya, Turkey, Turkey, May 3-8, 2011

مقالات ارائه شده در همایشهای ملی

فیضی زاده بختیار، حاج میر رحمی محمود ،۱۳۸۶، کنفرانس GIS شهری، آشکارسازی تغییرات فضای سبز شهری با استفاده از GIS ،

فیضی زاده بختیار، همایش ژئوماتیک ۱۳۸۷، آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهرک اندیشه با استفاده از روش طبقه بندی شیء گرا

حاج میر رحمی محمود، فیضی زاده بختیار، همایش ژئوماتیک ۱۳۸۷، بررسی دقت داده های رادار زمینی و TRMM در برآورد بارش

فیضی زاده بختیار، حاج میر رحمی محمود، همایش ژئوماتیک ۸۷، کاربرد داده های سنجش از دور در استخراج نقشه های کاربری اراضی

هلالی حسین، فیضی زاده بختیار، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، پیاده‌سازی پایگاه داده پایه منابع آب در محیط GIS مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی،

قزلسفلی محسن، فیضی زاده بختیار، همایش ژئوماتیک ۱۳۸۸، مسیریابی بهینه با استفاده از تحلیل‌های مکانی در محیط GIS (مطالعه موردی: مسیر بهینه در منطقه شهری فاروج، قوچان و باجگیران)،

سرافراز سونیا، میانجی مهسا، فیضی زاده بختیار، ژئوماتیک ۱۳۹۴، آشکارسازی تغییرات فضای سبز شهری با استفاده از روش فازی در طبقه بندی شیءگرا: مطالعه موردی کلانشهر تبریز،

مهدیان مجتبی، حسنپور یاسر، فیضی زاده بختیار، ژئوماتیک ۱۳۹۴، پیاده سازی شیءپایه شاخصهای پوشش گیاهی برای تفکیک کاربری های کشاورزی براساس تصاویر ماهواره ای Aster ،

عبدالله آبادی سلیمه، ولیزاده کامران خلیل، فیضی زاده بختیار، ژئوماتیک ۹۴، تعیین درجه عدم قطعیت مدل های رقومی ارتفاع SRTM 90 حوضه آبریز گرم چای،

آدابی جواد، فیضی زاده بختیار، ژئوماتیک ۱۳۹۴، ارائه پوستر، مقاله کامل، بررسی اهمیت و ضرروت سنجش از دور با استفاده پهباد،

فیضی زاده بختیار، حسنی تبار سید محمد، جعفرزاده جعفر، ؤئوماتیک ۱۳۹۴، بهینه سازی مقیاس در سگمنت سازی تصاویر ماهواره ای با تفکیک مکانی متفاوت،

فیضی زاده بختیار، عزتی سوئبه، ملکی شهرام، ژئوماتیک ۱۳۹۴، کاربرد الکوریتم های طبقه بندی شیءگرای تصاویر ماهواره ای برای ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی شهرستان تبریز)،

فیضی زاده بختیار، رحمتی پژمان، فرهادی ویدا، ژئوماتیک ۱۳۹۴، ارزیابی کارآمدی آستانه های عددی در الگوریتم های شیءگرا برای استخراج نقشه های کاربری اراضی،

فیضی زاده بختیار، زند کریمی آرش، پیرنظر مجتبی، عابدی حسن، ژئوماتیک ۱۳۹۴، مقایسه الگوریتمهای طبقه بندی پیکسل پایه و دانش پایه در تهیه نقشه کاربری اراضی،

خرمی بهنام، فیضی زاده بختیار، نخستین همایش بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک، پهنه بندی پتانسیل سرمازدگی بر مبنای مدل رقومی ارتفاع با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی، اردبیل ایران، ۱۴ آبان

طرحهای تحقیقاتی و اجرایی

- مجری طرح "انجام مطالعات ممیزی املاک منطقه یک شهرداری تبریز"، کارفرما شهرداری تبریز، ۱۳۹۴

- مجری طرح" مطالعات زیربنایی و زیرساخت سیستم های اطلاعات مکانی GIS شرکت ملی گاز استان آذربایجانشرقی"، کارفرما شرکت ملی گاز استان آذربایجانشرقی، سال ۱۳۹۴

- مجری طرح نیاز سنجی GIS برای سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ۱۳۸۸

- برگزاری دوره آموزش سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS و سنجش از دور برای ۱۰۰ نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ۱۳۸۸

- مجری طرح تشکیل پایگاه اطلاعات مکانی برای فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز، ۱۳۸۷

- مجری طرح برآورد سطح زیرکشت محدوده های زراعی در شهرستان های استان آذربایجان شرقی و ارزیابی قابلیت توسعه آنها با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، کارفرما معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، زمستان ۱۳۸۶

- همکاری با مرکز GIS سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی در تهیه طرح پایه آمایش استان

- مجری طرح ممیزی و موزائیک سازی نقشه های مراتع شهرستان سراب، کارفرما اداره مرتع سازمان منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، زمستان ۱۳۸۶

- مجری طرح آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهرک اندیشه، کارفرما سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، مرداد ۱۳۸۷

- مجری طرح، شناسایی اراضی شهر اهر با استفاده از تصاویر ماهواره ای و GIS ، کارفرما سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، بهمن ۱۳۸۷

- مجری طرح استخراج نقشه های کاربری اراضی و ت

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸