تاریخچه دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

تعداد بازدید:۶۷۱۶

بسمه تعالی

رشته  جغرافیا ازرشته های بسیار قدیمی دانشگاه تبریز می باشد و دارای قدمتی همزمان با تاسیس این دانشگاه می باشد. در قبل از انقلاب اسلامی ایران این رشته از دو گرایش جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی  تشکیل می شد. پس از انقلاب رشته جغرافیای انسانی به جغرافیا و برنامه ریزی شهری تغییر نام داد. تا سال 1367 رشته های جغرافیا در زیر مجموعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی بودند. با افزایش رشته ها این دانشکده به دو دانشکده ادبیات و زبان های خارجی و علوم انسانی و اجتماعی تقسیم شد و رشته های جغرافیا در زیر مجموعه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفتند. در تابستان 1391 با نظر دانشگاه رشته های جغرافیایی همراه با رشته های معماری و تاریخ دانشکده علوم محیطی و معماری  و رشته های حقوق و علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی را تاسیس نمودند. لیکن با توجه به الحاق رشته معماری به دانشکده عمران و رشته تاریخ به دانشکده حقوق و علوم اجتماعی در آذر ماه 1391 دانشکده جغرافیا با سه گروه آموزشی ژئومورفولوژی ، آب و هواشناسی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری تاسیس گردید. با عنایت به اینکه نام جغرافیا به تنهایی رسالت این رشته را نشان نمی داد در بهمن ماه 1392 هیئت رئیسه دانشگاه با تغییر نام دانشکده به جغرافیا و برنامه ریزی موافقت نمود. در شهریور 1396 نیز نام دانشکده به برنامه ریزی و علوم محیطی تغییر پیدا کرد.


آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰