اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۲۲۰۷۸

پروفسور- دکتر محمد رضا پور محمدی
ریاست دانشگاه تبریز

 
لینک به وبگاه

پروفسور-دکتر رسول قربانی
 مدیریت گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهریلینک به وبگاه

دکتر شهریور روستایی

لینک به وبگاه


دکتر رحیم حیدری چیانه

لینک به وبگاه

دکتر اکبر اصغری زمانی
 


لینک به وبگاه

دکتر فریدون بابایی اقدم
 


لینک به وبگاه

دکتر فیروز جعفریلینک به وبگاه

دکتر حسن محمودزاده


لینک به وبگاه

دکتر هادی حکیمی


لینک به وبگاه

دکتر ایرج تیموری

 
لینک به وبگاه 

آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶