انجمن علمی جغرافیا برنامه ریزی شهری

تعداد بازدید:۴۶۱۶
اعضای انجمن علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری  به شرح زیر می باشد:ورودی 91

محمد نعمتی

ورودی 91

محمد ابراهیمی سرای

ورودی 90

ابراهیم عمویی

ورودی 90

احمد شهبازپور

 ورودی 90

علی میرزایی

ورودی 92

بهزاد حسن زاده

ورودی 92

وحید حقی


استاد مشاور انجمن آقای دکتر کریم حسین زاده عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد.

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری تمامی فعالیت های خود را در سایت مربوطه درج می نماید و مسئولیت آن بر عهده صاحب سایت است و هیچ مسئولیتی متوجه دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی نمی باشد. برای ورورد به سایت انجمن لطفا به اینجا کلیک فرمایید
.

 
آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۳