لیست کارمندان دانشکده

تعداد بازدید:۶۸۱۷

 

فروزان پرچمی

تحصیلات:  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی

سمت:   رییس امور اداری و مالی

شماره تلفن:  2272

 

مهدی صاحبی

تحصیلات:  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

سمت:  کارشناس امور اداری مسئول سایت دانشکده

شماره تلفن:  2307

 

محمد عزتی

تحصیلات:  کاردانی زیست شناسی

سمت:   کاپرداز متصدی امور آموزشی

شماره تلفن:   2307

 

سیدحسین فقیه

تحصیلات:  کارشناسی جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی

سمت:   کارشناس آزمایشگاه ژئومورفولوژی

شماره تلفن: 2312

 

پروین حیدرزادگان

تحصیلات:  کارشناسی ارشد  جغرافیایی طبیعی

سمت:   کارشناس مسئول تحقیقات روستایی

شماره تلفن:  2296

 

وحیده کیهان

تحصیلات:   کارشناسی ارشد کتابداری

سمت:  رییس کتابخانه

شماره تلفن:  2283

صمد مدادی هریس

تحصیلات: دکتری برنامه ریزی شهری

سمت: رییس اداره امور آموزشی و دانشجویی

شماره تلفن: 2321

 

 

راضیه حیدری

تحصیلات:  کارشناسی تربیت مربی

سمت: کارشناس خدمات آموزش

شماره تلفن: 2288

 

عذرا عالم علیائی

تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

سمت: کارشناس خدمات آموزش

شماره تلفن: 2311

 

سارا جهانگیری

تحصیلات:  کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

سمت:  کارشناس خدمات آموزش

شماره تلفن:

 

حسن رحمانی

تحصیلات:  دیپلم

سمت:  مسئول دفتر

شماره تلفن: 2256 -2323

نمابر:  33356013

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۹