گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

معرفی گروه
 
اینگروه آموزشی مستقل در بهمن ماه 1393 براساس اجرای چارت سازمانی جدید دانشگاه تبریز راه اندازی گردید. در حال حاضر این گروه در دو گرایش "برنامه ریزی کالبدی"و"مدیریت توسعه پایدار روستایی" در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. شایان ذکر است جذب دانشجو در مقطع دکتری نیز با گرایش "برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی" از نیمسال اول سالتحصیلی 94-93 آغاز گردیده است.


معرفی اعضای هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتر محمد ظاهری
مدیریت گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی


لینک به وبگاه

پروفسور-دکتر میرستار صدر موسوی


لینک به وبگاه
CV
دکتر محسن آقایاری


 لینک به وبگاه

دکتر حسین کریم زاده

لینک به وبگاه