گروه آموزشی سنجش از دور و GIS

معرفی گروه
گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS برای نخستین بار در سال ۱۳۸۲ در قالب مرکز سنجش از دور و GIS به عنوان بخشی از گروه جغرافیای طبیعی راه اندازی شد. در بهمن ماه ۱۳۹۳ با تصویب اجرای چارت جدید سازمانی دانشگاه تبریز این گروه به عنوان گروه مستقل شروع به کار نمود. گروه سنجش از دور و GIS هم اکنون با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی سنجش از دور و GIS و همچنین چهار گرایش در مقطع کارشناسی ارشد شامل: آب و خاک، مخاطرات محیطی، شهری و روستایی و آب و هواشناسی ماهواره ای دانشجو می پذیرد. پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و همچنین توسعه آت گروه جزو اهداف و الویت های این گروه می باشد.

معرفی اعضای هیئت علمی


در حال حاضر آقای دکتر بختیار فیضی زاده، دکتر خلیل ولیزاده کامران به عنوان اعضای اصلی در این گروه فعالیت می نمایند. آقای دکتر شهرام روستایی، آقای دکتر محمد حسین رضایی مقدم، آقای دکتر داود مختاری، آقای دکتر محمدرضا نیکجو، آقای دکتر هاشم رستم زداده به عنوان اعضای وابسته با گروه سنجش از دور و GIS همکاری می کنند.

مدیر گروه
دکتر خلیل ولیزاده کامراندکتری اقلیم شناسی ماهواره ای از دانشگاه تبریز
تخصص اصلی- اقلیم شناسی، تخصص جنبی سنجش از دور و GIS
لینک به وبگاه

 

دکتر بختیار فیضی زادهدکتری سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS از دانشگاه سالزبورگ اتریش
تخصص اصلی GIS- تخصص جنبی سنجش از دور
لینک به وبگاه
CV

 

عکس: مربوط به همایش روز جهانی GIS در سال 1396