کاگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده

 کارگاه GIS -گروه سنجش از دور و GIS
         کارگاه شماره 1
 
 
کارگاه شماره 2