زنده یادان جغرافیای دانشگاه تبریز


زنده یادان دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریزاز بالا سمت  راست به چپ  :
مرحوم پروفسور علی اصغر موحد دانش - مرحوم پروفسور حسین شکوئی  -  مرحوم پروفسور یداله فرید 


از پاینن سمت راست به چپ : 

مرحوم آقای مهندس یوسف مسعودی فر  - دکتر حسن علیزاده ربیعی