مدیر گروه


پروفسور بهروز ساری صراف

                                                       

آقای دکتر بهروز ساری صراف متولد سال 1339 ، مدرک کارشناسی جغرافیایی طبیعی را در سال 1364 از دانشگاه تبریز اخذ نمودند. ایشان همچنین مدرک کارشناسی ارشد ژئوموفولوژی خود را در سال 1367 و مدرک دکتری اقلیم شناسی را نیز در سال 1377 از همین دانشگاه دریافت نمودند. اکنون نیز مدیریت گروه اقلیم شناسی و مدیریت گروه پژوهشی جغرافیای دانشکده جغرافیا را بر عهده دارند.

عنوان پایان نامه ها:

پایان نامه کارشناسی ارشد : پژوهش های ژئومورفولوژی در دامنه غربی سهند

پایان نامه دکتریPhD  : عنوان رساله دکتری و تاریخ دفاع آن: تحلیل رژیم بارش ماهانه حوضه های ارس و دریاچه ارومیه

فعالیت های آموزشی:

دوره کارشناسی : آب و هوای ایران ،نقشه ها و نمودارهای اقلیمی ،آب و هوای کره زمین ،آمایش سرزمین

تحصیلات تکمیلی: روش ها و نمودار های اقلیمی ، روش تحقیق ،اقلیم شناسی کوهستان

فعا‌لیت های پژوهشی :

تعداد مقاله های منتشرشده  :  63

تعداد مقاله های ارایه شده در  مجلات ISI : 6
تعداد مقاله های ارایه شده در
 
مجلات علمی- پژوهشی :  30
تعداد مقالات چاپ شده و
 ارائه شده در همایشهای ملی :     
18
تعداد مقالات چاپ شده و
 ارائه شده در همایشهای بین المللی:  9

تعداد کتابهای تالیف شده :   2

تعداد کتابهای ترجمه شده :   2

تعداد پایان نامه های راهنمایی شده کارشناسی ارشد :   30

تعداد پایان نامه های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد : 9

تعداد پایان نامه های راهنمایی شده دکتری :6
تعداد پایان نامه های
 در دست راهنمایی دکتری : 3

سمتهای اجرایی سابق:

مدیر گروه جغرافیای طبیعی، دبیر کمیته منتخب دانشکده

سمتهای اجرایی فعلی:

مدیر گروه  پژوهشی جغرافیای دانشکده جغرافیا

مدیر گروه اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا

تماس:

تلفن‌های تماس :  04113392271

ایمیل : b.sarraf@gmail.cim

behrooz_sarraf2002@yahoo.com