اعضای هیات علمی گروه آموزشی ژئومورفولوژی

گروه ژئومورفولوژی در حال حاضر دارای شش نفر عضو هیات علمی می باشد.


دکتر میر اسدالله حجازی:  مدیر گروه 

لینک به وبگاه


پروفسور محمد حسین رضایی مقدم


لینک به وبگاه


پروفسور شهرام روستایی: عضو هیئت علمی گروه ژئومورفولوژی و رئیس دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی


 لینک به وبگاهدکتر داوود مختاری

لینک به وبگاه
CV

دکتر میر اسدالله حجازیلینک به وبگاه

 

 

دکتر معصومه رجبی

لینک به وبگاه