اعضای هیات علمی گروه آموزشی ژئومورفولوژی

گروه ژئومورفولوژی در حال حاضر دارای شش نفر عضو هیات علمی می باشد.


دکتر میر اسدالله حجازی:  مدیر گروه 

لینک به وبگاه


پروفسور محمد حسین رضایی مقدم


لینک به وبگاه
 

پروفسور شهرام روستایی


 لینک به وبگاهدکتر داوود مختاری

لینک به وبگاه
CV

دکتر میر اسدالله حجازیلینک به وبگاه

 

 

دکتر معصومه رجبی

 

لینک به وبگاه

  

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۸۲۲۱