لیست کارمندان دانشکده


 نام و نام خانوادگی

 پست سازمانی/عنوان شغل

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تلفن داخلی

 محمد حسن پور

 رئیس اداره خدمات اداری و مالی

کارشناسی ارشد

 مدیریت دولتی- منابع انسانی

2272

 صمد مدادی

 رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی

کارشناسی ارشد

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 2321

 قهرمان خوش روی

 کارشناس مسئول کارگاه برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 2303

 محمدرضا همدانلو

 کارشناس مسئول حسابداری

 کارشناسی

 علمی کاربردی حسابداری

 2286

علی غیرتمند آنا خاتون  

 کارشناس گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 2321

سیدحسین فقیه خلجانی 

 متصدی خدمات مالی (انباردار)

 دیپلم

 علوم انسانی

 2326

 راضیه حیدری

 متصدی امور آموزشی

 کاردانی

 تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

 2288

 مریم مهدی زاده

 کتابدار

کارشناسی ارشد

 علوم کتابداری و اطلاع رسانی

 2302

 وحیده کیهان

 کارشناس مسئول کتابداری(مسئول کتابخانه)

کارشناسی ارشد

 کتابداری

 2281

 فرح اصل خداپسند

 کارشناس(کتابدار)

کارشناسی ارشد

 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 2302

 پروین حیدرزادگان

 کارشناس مسئول تحقیقات روستایی

کارشناسی ارشد

 جغرافیایی طبیعی

 2296