معاونین دانشکده

معاون  آموزشی دانشکده: دکتر اکبر اصغری زمانیمعاون پژوهش و فناوری: دکتر ابوالفضل قنبری

           لینک به وبگاه دکتر قنبری