معاونین دانشکده

معاون دانشکده: دکتر اکبر اصغری زمانی

معاون پژوهش و فناوری:
دکتر علی محمد خورشیدوست