بازدید دانشجویان از روستای توریستی شانجان

۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۹
روستای توریستی شانجان 1 روستای توریستی شانجان 1
روستای توریستی شانجان 2 روستای توریستی شانجان
روستای توریستی شانجان 3 روستای توریستی شانجان
روستای توریستی شانجان 4 روستای توریستی شانجان
روستای توریستی شانجان 5 روستای توریستی شانجان
روستای توریستی شانجان 6 روستای توریستی شانجان
روستای توریستی شانجان 8 روستای توریستی شانجان
روستای توریستی شانجان 7 روستای توریستی شانجان
روستای توریستی شانجان 9 روستای توریستی شانجان