پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام مهر ۹۱

۱۰ فروردین ۱۳۹۳ ۶
پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام مهر ۹۱ پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام مهر ۹۱
پنجمین کنگره بین المللی  ۲ پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام مهر ۹۱
کارگاه آموزشی کنگره بین المللی ۳ کارگاه آموزشی کنگره بین المللی ۳
کنگره بین المللی چغرافیدانان جهان اسلام ۴ کنگره بین المللی چغرافیدانان جهان اسلام ۴
کنگره بین المللی چغرافیدانان جهان اسلام ۵ کنگره بین المللی چغرافیدانان جهان اسلام۵
کنگره کنگره