رئیس دانشکده :دکتر بهروز ساری صراف
معاون دانشکده :دکتر محمد ظاهری
معاون پژوهش و فناوری دانشکده : دکتر ابوالفضل قنبری

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری : دکتر شهریور روستایی
مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی: دکتر محسن آقایاری
مدیر گروه آب و هواشناسی : دکتر سعید جهانبخش
مدیر گروه ژئومورفولوژی : دکتر میر اسدالله حجازی
مدیر گروه سنجش از دور و GIS : دکتر خلیل ولیزاده کامران

مدیر گروه پژوهشی جغرافیا : دکترمریم بیاتی خطیبی
رئیس کتابخانه دانشکده : خانم وحیده کیهان
مسئول دانشجویان شاهد و ایثار گر: دکتر محسن آقایاری
مسئول فرهنگی و سایت کامپیوتر دانشکده: دکتر حسین کریم زاده
مسئول وب سایت دانشکده و استعداد های درخشان: دکتر بختیار فیضی زاده
مسئول امور ورزشی دانشکده: دکتر خلیل ولیزاده کامران
مسئول سایت هواشناسی و تحقیقات آب و هواشناسی: دکتر هاشم رستم زاده
مسئول امور اداری و مالی دانشکده : خانم مهندس فروزان پرچمی
مسئول امور آموزشی و دانشجویی دانشکده: دکتر صمد مدادی

اطلاعیه ها